برگزاری سیمینار یک روزه، در مورد قانون دسترسی به اطلاعات، درهلمند

0
604

هلمند(١۷دلو۹۴): اواخر هفتۀ گذشته، دفتر اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت هلمند، به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر، سیمینار یک روزه ای را در مورد قانون دسترسی به اطلاعات، برگزار کردند.

شرکت کننده گان این سیمینار، ضمن به دست آوردن نسخه هایی از قانون دسترسی به اطلاعات، روی هر کدام از مواد این قانون، بحث و گفتگو کردند.

فرید احمد فرهنگ، مشاور فرهنگی والی هلمند، گفت: ” دسترسی به اطلاعات از موارد بسیار با اهمیت اصل آزادی بیان است و ادارات دولتی هلمند، به احکام این قانون، احترام گذاشته در تطبیق آن سعی همه جانبه می کنند.”

علی شاه مظلومیار، رییس اطلاعات و فرهنگ هلمند در حالی که از ایجاد کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در هلمند خبر می داد، گفت: ” کمیسیون که نمایندۀ ریاست اطلاعات و فرهنگ هم در آن عضویت دارد، سعی خواهد کرد تا حق دسترسی به اطلاعات در این ولایت به طور کامل، تامین شود.”

عزیزا حمد شفیعی، از اعضای اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان به نماینده گی از خبرنگاران، در این کمیسیون عضویت دارد. باقی اعضای کمیسیون بر مبنای حکم قانون دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی و جامعۀ مدنی ولایت هلمند انتخاب شده اند؛ اما هنووز برای گزینش رهبری این کمیسیون، انتخابات داخلی برگزار نشده است.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY