تدویر اولین جلسۀ کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات

0
223

بعد از تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، به اساس احکام این قانون اولین جلسۀ کمیتۀ گزینش با حضور شش تن از اعضا به تاریخ 20 DSC_1833سنبلۀ 1397 به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ در مقر این وزارت تدویر یافت.

در جلسه به شمول حسینه صافی وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ عبدالشکور دادرس، فهیم دشتی، محمد صدیق ژوبل، ناصر تیموری و ضیاء انوری به نمایندگی از انجمن وکلای مدافع، فدراسیون خبرنگاران، ستره محکمه، جامعۀ مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر اشتراک داشتند.

در این جلسه فیصله شد تا به منظور پیشبرد کار کمیته طرزالعمل کاری، فورم درخواستی عضویت کمیسیون و اعلان جذب متضاضیان الی DSC_1836جلسۀ دومی کمیته تهیه شود، تا در جلسۀ دومی مورد تصویب اعضای کمیته قرار گیرند.

قابل یادر آوریست که کمیتۀ گزینش به اساس احکام قانون مکلف است تا 15 تن از واجدین شرایط را از طریق پروسۀ رقابت آزاد با در نظرداشت جندر انتخاب نموده و به رئیس جمهور معرفی نمایند، که در نتیجه رئیس جمهور از جملۀ پانزده تن، پنج را به عنوان اعضای کمیسیون بر می گزیند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY