تدویر برنامهٔ آگاهی دهی به مسوولین و کارمندان وزارت انرژی و آب

0
704

به سلسلهٔ تدویر برنامه های ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات، برنامهٔ آگاهی دهی به کارمندان وزارت انرژی و آب به تاریخ ۱۹/۷ / ۱۳۹۵ در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار شد.

در این برنامه، که به هدف بلند بردن سطح آگاهی کارمندان وزارت انرژی و آب در مورد قانون دسترسی به اطلاعا ت و حق دسترسی به اطلات تدویر یافته بود، بیش از ۱۱۰ تن کارمندان این وزارت به شمول معین مالی و اداری و رئیسان شرکت ورزیدند.f4e2093b120102659eadf52068851020edfbabcddbb3d908cepimgpsh_fullsize_distr

عبدالبصیر عظیمی، معین اداری وزارت انرژی و آب ضمن ابراز سپاس از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات برای تدویر این برنامه، ‌در سخنان افتتاحیه خود اظهار داشت که: دسترسی به اطلاعاتی که در نزد ادارات و نهاد های دولتی می باشد، در واقع گامیست به سوی شفافیت و حساب دهی موثر؛ زیرا در صورت عدم دسترسی به اطلاعات، روند کاری دولت ها زیر سوال خواهد رفت. خرسند هستم که دولت وحدت ملی با تصویب این قانون حمایت اش را از فرهنگ دسترسی به اطلاعات اعلام نموده است.e4deaa11c7ec4203b991860b0d6e7e98f317a801f8f8453359pimgpsh_fullsize_distr

سپس عین الدین بهادری، معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات پس از معرفی فشرده کمیسیون و قانون دسترسی به اطلاعات،  چنین ابراز نمود: برای حکومت داری موثر، شفاف و کارا نیاز به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات می باشد. موصوف افزود که حق دسترسی به اطلاعات نیز مانند دیگر حقوق نیاز به یک فرایند ملی داشته تا به یک فرهنگ در سراسر کشور مبدل شود. در حال حاضر بیش از صد کشور دنیا این قانون را عملا تطبیق می نمایند که خوشبختانه افغانستان نیز به سوی نهادینه ساختن این فرهنگ در حال حرکت می باشد.46185cbcabd68d3080007594e65c5bb521760f7bd972bd35f7pimgpsh_fullsize_distr

متعاقباً صفی الله ځیر مسوول بخش ارتقای ظرفیت کمیسیون با ارایهٔ پرزنتیشن تمام مواد قانون را به طور مفصل و همه جانبه به شرکت کنندگان تشریح نمود.1cfaf3669100cebd33ce7698e39d421156d51922952884fe90pimgpsh_fullsize_distr

در اخیر به پرسش های شرک کنندگان توسط عین الدین بهادری و صفی الله ځیر پاسخ ارایه گردیده و به منظور غنامندی هرچه بیشتر تدویر این برنامه ها، نظریات اشتراک کنندگان نیز جمع آوری شد.69a39eed7e635ca9d0eabef7571825c131185c3437b10a36c1pimgpsh_fullsize_distr

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY