تدویر برنامه آگاهی دهی در ادارۀ عالی حفظ محیط زیست.

0
543

به منظور تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات و به سلسلۀ تدویر برنامه های آگاهی دهی قبلاً پلان شده، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بDSC_7779ه تاریخ، ۱۲ قوس ۱۳۹۶ برنامۀ آگاهی دهی را به مسئولین و کارمندان ادارۀ عالی حفظ محیط زیست تدویر نمود.

در این برنامه به شمول رؤسا، آمرین و کارمندان این اداره به حدود۳۰ تن اشتراک داشتند، ابتدا کاظم همایون رئیس پالیسی و پلان این اداره ضمن اشاره به اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در قوانین و کنوانسیون های بین المللی حفظ محیط زیست، دسترسی به اطلاعات را مؤلفۀ مناسب برای مبارزه با فساد و حصول اطمینان از DSC_7797شفافیت در پروسه ها دانست.

در ادامۀ برنامه سید عبدالله افغانی کارشناس ارتقای ظرفتی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی و تجارب کشور های پیشتاز در عرصۀ دسترسی به اطلاعات، به اشتراک کنندگان توضیح و تشریح نمود.

برنامه با جمع آوری نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان و ارایۀ  پاسخ به سوالات آنها توسط کارمندان کمیسیون به پایان رسید.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY