تدویر برنامه آگاهی دهی در لوی څارنوالي جمهور اسلامی اسلامی افغانستان

0
751

به منظور تعمیم فرهنګ دسترسی به اطلاعات و تشویق ادارات عامه به ارایۀ اطلاعات، برنامه آگاهی دهی به تاریخ ۵ قوس، به مسئولین وDSC_7615 کارمندان ادارۀ لوی څارنوالي تدویر یافت.

در این برنامه نور حبیب جلال مرستیال بخش تحقیق لوی څارنوالي، عبدالشکور دادرس و محمد قیوم ابراهیمی اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات و حدود ۵۰ از از رؤسا و کارمندان لوی څارنوالي اشتراک داشتند.

نور DSC_7497حبیب جلال در سخنان افتتاحیه خویش ضمن اشاره بر برخی از موارد استثنایی در قانون اجراآت جزایی، دسترسی به اطلاعات را یکی از مظاهر شفافیت دانسته، افزود که: ادارۀ لوی څارنوالي متعهد به ارایۀ اطلاعات طبق احکام قانون بوده و مکلفیت های که به اساس قانون به این اداره پیش بینی شده است، تا حد ممکن انجام داده است.

 

 

سپس عبدالشکور دادرس روی اهمیت دسترسی به اطلاعات صحبت نموده و مزیت های دسترسی به اطلاعات را یکا یک توضیح و تشریح نموده اظهار داشت که: اطلاعات باید به اساس احکام قانون به طور کتبی در محدودۀ زمانی مشخص در اختیار متقاضیان قرار گیرد.DSC_7542

در ادامۀ برنامه ولی الله مصباح کارشناس آگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی و تجارب کشور های پیشتاز در عرصۀ دسترسی به اطلاعات، به اشتراک کنندگان توضیح و تشریح نمود.

برنامه با ارایۀ معلومات در مورد فعالیت ها و تعهدات ادارۀ لوی څارنوالي، در خصوص دسترسی به اطلاعات و جمع بندی برنامه، توسط جمشید رسولی سخنگW Jوی این اداره به پایان رسید.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY