ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات

0
789

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات برنامه آموزشی سه روزه ای را زیر نام “ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات”  برای بیست و هشت تن از مسوولین مراجع اطلاع رسانی ادارات که قبلآ برای این کمیسیون رسمآ معرفی گردیده بودند، به تاریخ ۹-۱۱ اسد  ۱۳۹۵ برگزار نمود. مسوولین مراجع اطلاع رسانی بیشتر از وزارت خانه ها و دیگر نهاد های مهم دولتی و غیر دولتی اشتراک کرده، از حضور فعال و توانای شش تن از اعضای محترم کمیسیون هر یک فهیم دشتی، عبدالشکور دادرس، عزیز آقا فیضی، حامد فضلی، نجیبه مرام و دانش کروخیل مستفید شدند. 4

اعضای محترم کمیسیون هر یک در مورد تعریف و اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، مسوولیت مراجع اطلاع رسانی در برابر متقاضایان اطلاعات، نقش کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در تطبیق عملی و موثر قانون دسترسی به اطلاعات، چهار چوب حقوقی در عرصه تضمین حق دسترسی به اطلاعات، وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان، تقاضا و مصارف و میعاد قانونی ارایه اطلاعات، رسیدگی به شکایت متقاضی توسط کمیسیون و تخلفات و مویدات، پیشرفت ها در عرصه تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات در منطقه و جهان، متعاقبآ رهنمود هایی مرتبط برای شرکت کنندگان ارایه، و با مثال های عملی و زنده مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و اخیرآ برنامه توسط توزیع تصدیق نامه ها به اختتام رسید.6

نظریات مسوولین مراجع اطلاع رسانی پیرامون حق دسترسی به اطلاعات و آموزش سه روزه کنونی:3

 • برای تقویت و ترویج فرهنگ اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات، همین گونه آموزش ها ماهانه تدویر گردد تا تجارب با هم شریک ساخته شود و در نواقص، اصلاحات به وجود آید.
 • جایگاه حقوقی حمایت از مسوولین مراجع اطلاع رسانی ادارات، در مقرره ایکه زیر کار است شامل گردد تا با یک جرات قانونی بتواند در تسریع پروسه اطلاع رسانی نقش فعال و بدون تشویش ایفا نمایند.
 • شبیه انتخاب اعضای کمیسیون نظارت، اطلاع رسان برای یک مدت طولانی معین با کسب تجارب به حیث کدر در بخش خود باقی بماند تا در صورت عزل آن توسط اداره، صدمه به کار در این روند وارد نگردد.
 • دیدارهیآت رهبری کمیسیون دسترسی به اطلاعات با مقامات درجه اول وزارت خانه و دادن معلومات راجع به اهمیت موضوع.
 • در مقرره کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات حمایت و مصئونیت وظیفه یی مسوول مرجع اطلاع رسان باید حفظ گردد.
 • اگر می شود روند به شکل سافت یعنی از طریق انترنت در دسترس مردم قرار گیرد تا از این طریق مردم بتواند به ما فورمه روان کنند، و سهولت در این روند ایجاد گردد.
 • پیشنهاد میگردد اینکه برای مسوول مرجع اطلاع رسانی زمینه سفر به کشورهای که در عرصه دسترسی به اطلاعات پیشگام هستند، مهیا گردد، تا از تجارب شان استفاده صورت گیرد.
 • برای افهام و تفهیم بیشتر، در قسمت ازدیاد وقت ورکشاپ توجه صورت گیرد.
 • برنامه های آگاهی دهی گسترش یابد.
 • برای اطلاع رسان ها مکافات و برای کسانیکه از اطلاعات سوء استفاده می نمایند مجازات در نظر گرفته شود.
 • دسته بندی یا طبقه بندی اطلاعات محرم و غیر محرم در اولویت کاری قرار گیرد.
 • پیشنهاد یا مکتوبی مبنی بر ایجاد مرکز اطلاع رسانی و بست های رسمی داخل تشکیل، به کمیسیون اصلاحات اداری و ادارات دولتی فرستاده شود.
 • حریم خصوصی در قانون تعریف شود و از اغفال در لفافه واژه ها خود داری صورت گیرد.
 • به وزارت خانه ها گفته شود که شخص را معرفی نمایند که در ورکشاپ قبلی اشتراک کرده باشد و شخص اطلاع رسان زود تغیر نکند.
 • به منظور روشن ساختن اذهان عامه و آگاهی افکار عمومی، کمیسیون باید تبلیغات گسترده و همه جانبه در سطح کشور از طریق همایش های بزرگ در مساجد، رسانه های همگانی، کلپ های تصویری، و استفاده از مصاحبه ها راه اندازی گردد تا قانون حق دسترسی به اطلاعات به تمام اتباع کشور گوش زد گردد.
 • در برگزاری برنامه های بعدی از استادان دانشگاه ها دعوت به عمل آید.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY