جلسه اعضای کمیسیون مؤرخ (۲۳ سرطان ۱۳۹۵ ه.ش)

0
487

حضور ده عضو محترم کمیسیون در این جلسه و همچنان بحث روی موضوعات مختلف طبق آجندا، موارد پایین به تصویب رسید:

  • ارزیابی و نظرسنجی اعضای محترم کمیسیون روی فعالیت ها، دست آورد ها و کاستی های یک سالۀ کمیسیون
  • وزارت محترم مخابرات باید به عوض احمد فرید سلطانی (عضو قبلی کمیسیون)، کارمند دیگری معرفی نماید.
  • نیازمندی های کمیسیون برای سال ۱۳۹۶ مورد بحث قرار گرفته، و ضروریات یکایک تصویب شد.
  • کمیتۀ استخدام برای جذب همکاران بخش آگاهی دهی و ارتقاء ظرفیت تعیین شد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY