جلسه اعضای کمیسیون مؤرخ (۲ سرطان ۱۳۹۵ ه.ش)

0
618

حضور  نه عضو محترم کمیسیون در این جلسه و همچنان بحث روی موضوعات مختلف طبق آجندا، موارد پایین به تصویب رسید:

  • ارسال مکتوب به اداره امور ریاست جمهوری غرض مطلع ساختن ادارات دولتی مبنی بر هماهنگی و تدویر جلسات اگاهی دهی روی ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در ادارات متذکره توسط کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات.
  • مقرره بعد از تصویب معاونیت دوم ریاست جمهوری و ریاست تقنین وزارت محترم عدلیه، در بسته های معلوماتی اضافه گردد.
  • جلسه با رییس جمهور جهت ارایه گزارش کاری سالانه و پیشنهادات کمیسیون باید توسط هئیت اداری هماهنگ و تنظیم گردد.
  • هماهنگی و تدویر ملاقات ها با مقامات دوایر دولتی جهت مطلع ساختن ایشان برای ایجاد مراجع اطلاع رسانی و معرفی شخص مسوول مرجع اطلاع رسانی به کمیسیون.
  • بحث روی انتخاب موضوع آموزشی که بعدآ توسط مربی بین المللی آقای توبی مندل ارایه گردد.
  • جلسات اعضای کمیسیون به روز سه شنبه تصویب گردید.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY