جلسۀ ارزیابی و مشورتی با مسئولین مراجع اطلاع رسانی ادارات

1
974
بخش ارتقای ظرفیت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جلسۀ مشورتی و ارزیابی را با اشتراک برخی از مقامات و مسئولین مراجع اطلاع رسانی به تاریخ ۲۹ جدی در مقر کمیسیون برگزار نمود.
این جلسه که به منظور ازدیاد، تسریع و بهبود بخشیدن به پروسۀ ارایۀ اطلاعات تدویر یافته بود، در آن سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه، رؤساو مسئولین برخی از مراجع اطلاع رسانی ادارت دولتی اشتراک ورزیده بودند.DSC_1957
ابتدا عطا محمد یاری عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روی جوانب مختلف دسترسی به اطلاعات صحبت نموده افزود که: دسترسی به اطلاعات یک منبع مؤثر برای پیشبرد فعالیت های زندگی بشری است و انسانها در تمام مراحل زندگی حتی در ابتدایی ترین لحظات زندگی به آن نیاز دارد.
سپس سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه روی اهمیت دسترسی به اطلاعات صحبت نموده یاد آور شدند که: در هر جامعۀ که اطلاعات درست تنظیم و ارایه نشود، طبیعیست که تصمیم گیری ها نیز مؤثر نخواهد بود، به این اساس نیاز است تا اطلاعات طبقه بندی شود و به منظور جلوگیری از ایجاد بیروکراسی در طبقه بندی اطلاعات، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات باید در هماهنگی با ادارات مقررۀ جامع را برای طبقه بندی اسناد تهیه نماید، تا از یک طرف دسترسی به اطلاعات بهبود یابد و از طرف دیگر موانع احتمالی فرا راه دسترسی به اطلاعات برچیده شود.DSC_1965
متعاقباً سید عبدالله افغانی مسئول ارتقای ظرفیت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق ارایۀ پرزنتیشن جامع وظایف و مسئولیت های مراجع مسئول اطلاع رسانی را به طور مفصل تشریح نموده و در مورد فعالیت های مراجع مذکور، مشکلات موجود و ازدیاد تقاضا و ارایۀ اطلاعات بحث و گفتگو نمود.
احمد جمشید امیری مسئول بخش اداری کمیسیون نیز مسودۀ فارمت گزارش را که برای گزارش دهی ماهوار مراجع مسئول اطلاع رسانی را که از طرف کمیسیون تهیه شده است به اشتراک کنندگان تشریح نمود و از ایشان خواست تا گزارش فعالیت شان را در بخش ارایۀ اطلاعات به متقاضیان، در اخیر هر ماه به کمیسیون بفرستند.DSC_1959
در اخیر به منظور بهبود بخشیدن به روند ارایۀ اطلاعات به متقاضیان، نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان جمع آوری گردیده و به پرسش ها جواب ارایه شد.
قابل یاد آوریست که تدویر همچو برنامه ها به طور هفته وار با مراجع مسئول اطلاع رسانی ادامه خواهد داشت.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY