جلسۀ اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات با وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

0
331

DSC_0818

سید اکرام افضلی معاون کمیسیون فهیم دشتی و دانش کړوخیل اعضای کمیسیون با شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژي معلوماتی به تاریخ ۵ ثور 1397در مرکز رسانه های حکومت ملاقات نمودند.

در این ملاقات روی شکایت روزنامۀ افغانستان ما در رابطه به عدم ارایۀ اطلاعات از طرف وزارت مخابرات و فیصلۀ کمیسیون مبنی بر معرفی وزیر و رئیس دفتر وزارت مخابرات و معلوماتی تکنالوژی به څارنوالی، بحث و گفتگو صورت گرفت.

هر دو طرف تفاهم نمودند که اطلاعات تقاضا شدۀ روزنامۀ افغانستان ما، در جریان یک هفته از طرف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تهیه و به دسترس روزنامۀ مذکور قرار داده خواهد شد.DSC_0817

قابل ذکر است که اطلاعات تقاضا شده مربوط سال گذشته می باشد و در آن زمان وزیر کنونی شهزاد آریوبی سمت وزارت را بر عهده نداشت.

همچنان در ملاقات فیصله شد که بعد از ارایۀ اطلاعات مذکور به روزنامۀ افغانستان، اگر نیاز باشد به څارنوالي مکتوب تعقیبی فرستاده خواهد شد تا مکتوب قبلی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را ملغا قرار داده مورد پیګرد قانونی قرار ندهند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY