دیدارخبرنگاران ایرانی از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات

0
485
گروه از خبرنگاران ایرانی به تاریخ ۲۰ جدی با رئیس و اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ملاقات نمودند.
این ملاقات که به منظور بحث و کسب معلومات در مورد کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان و قانون دسترسی به اطلاعات تدویر یافته در آن هشت خبرنگار از رسانه های مختلف ایران اشتراک داشتند.
ابتدا سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات پیرامون چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات، فعالیت های کمیسیون، وضعیت خبرنگاران در افغانستان، میکانیزم های بیشتر شدن تقاضای اطلاعات و موضوعات مرتبط  دسترسی به اطلاعات صحبت های همه جانبه نموده، علاوه کرد: بر خلاف گذشته در این اواخر قوانین دارای محتوای بهتر توشیح شده اند، چون مردم می خواهند خود را در تصویر برنامه ریزی های دولت دخیل ببینند و بدانند که دولت ها در قبال ملت ها چه تصمیم میگیرند.
وی همچنان افزود که: ما می توانیم ذریعۀ همکاری های منطقوی دستاورد های بسیار خوب در عرصۀ دسترسی به اطلاعات داشته باشیم و کشورهای که در فهرست توسعۀ بشری شامل اند، حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک شاخص در رسیدن به این مقام، کشور های مذکور را نهایت کمک و یاری نموده است.
سپس فهیم دشتی عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روی موضوع صحبت نموده اظهار داشتند که: کمیسیون تا حال توانسته است تا اسناد های چون؛ طرزالعمل امور داخلی، طرزالعمل انتخابات داخلی، مقرره دسترسی به اطلاعات و رهنمود شیوۀ اطلاع رسانی را بخاطر تسریع روند دسترسی به اطلاعات تهیه و در اختیار ادارات قرار دهد و روی روی اسناد های بشتر عملاً جریان دارد.
وی همچنان در مورد برنامه های آگاهی دهی کمیسیون که در سطوح مختلف برای ادارات دولتی و غیر دولتی دایر می نماید توضیحات لازم ارایه نمود.
در اخیر خبرنگاران ایرانی ضمن تحسین فعالیت های کمیسیون، اظهار امید واری نمودند که روابط هر دو کشور بخصوص روابط با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در آینده تقویت یابد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY