معرفی کمیسیون

0
387

Photo for report

معرفی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که به منظور نظارت از پروسۀ دسترسی اتباع کشور به اطلاعات در مورد عملکرد ادارات دولتی و غیر دولتی، به میان آمده، در سرطان ۱۳۹۴ به کار خویش آغاز نمود.

این کمیسیون که به اساس احکام قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است، از ۱۱ ادارۀ دولتی، غیر دولتی، مدنی، حقوقی و رسانه یی، ۱۳ عضو دارد که از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نظارت می کند.

اهداف: قانون دسترسی به اطلاعات دارای چهار هدف اساسی ذیل می باشد:

۱.  تامین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات از ادارات دولتی.

۲.  رعایت ماده نزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با در نظر داشت ماده سوم قانون اساسی.

۳.  حصول اطمینان از شفافیت و حسابدهی از اجراات ادارات دولتی.

۴.  تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات.

فعالیت های کمیسیون: کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از بدو تأسیس تا حال، با آنکه در بخش های مالی، تخنیکی و قوۀ بشری، با مشکلات جدی مواجه بود، اما با آن هم توانسته است از طریق تدویر ۷۹ برنامۀ مختلف در بخش های آگاهی دهی، ارتقای ظرفیت، کنفرانس های ملی و مطبوعاتی، جلسات مشورتی، ورکشاپ ها و برنامه های نظارتی، ۳۱۵۱ تن را به شمول ۸۲۹ زن و ۲۳۲۲ مرد را تحت پوشش مستقیم آموزشی و اګاهی دهی قرار دهد، علاوه بر این به منظور تنویر اذهان عامه، پیام های مختلف به سطح ملی از طریق رسانه های صوتی، تصویری و اجتماعی را به نشر رسانیده است.

وظایف و صلاحیت های کمیسیون:

۱- نظارت از پروسه دسترسی متقاضیان به اطلاعات از ادارات و چگونگی ارایه آن.

۲- بررسی شکایات متقاضیان.

۳- مطالبه اسناد و مدارک از مراجع مسول اطلاع رسانی ادارات در صورت ضرورت.

۴- ارایه مشوره های لازم به متقاضیان و ادارات.

۶- ارایه گزارش سالانه فعالیت های کمیسیون به ریس جمهور و شورای ملی و نشر آن.

۷- تقویت فرهنگ اطلاع رسانی در کشور از طریق تدویر برنامه های آموزشی.

۸- نشر تصامیم کمیسیون جهت آگاهی عامه.

۹- نظارت از چگونگی تطبیق احکام این قانون.

۱۰- تصویب لوایح و طرزالعمل های مربوط.

۱۱- انجام سایر وظایف مندرج در این قانون.

کمیسیون متذکره به منظور تنظیم، تسهیل و تسریع روند دسترسی به اطلاعات، رهنمودها، مقرره ها، لوایح، طرزالعمل های و ستراتیژی طویل المدت را طرح و تصویب نموده و در راستای تعمیم و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات، به ادارات مختلف عملاً فعالیت می نماید.

دیدگاه کمیسیون: کمیسیون می خواهد اطمینان حاصل نماید که تمام ادارات دولتی و غیر دولتی متعهد به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات می باشند و عملاً اطلاعات را مطابق احکام قانون به دسترس متقاضیان قرار میدهد، تا حق اساس (دسترسی به اطلاعات) تمام اتباع کشور تأمین شود و مردم از این طریق با فساد مبارزه نموده از شفافیت اطمینان حاصل نمایند و ادارات را حسابده سازند، تا با تأمین حق دسترسی به اطلاعات زمینۀ تأمین حقوق دیگر اتباع کشور نیز فراهم شود.

شماره های تماس : بخش آگاهی عامه: ۰۷۸۶۲۰۷۹۸۰ بخش اداری: ۰۷۸۷۷۶۰۷۸۸

ایمیل آدرس: info@ocai.af

آدرس:کابل سالنگ وات، چهارراهی صدارت، محوطۀ آرشیف ملی.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY