ملاقات با وزیر و تدویر برنامۀ آگاهی دهی در وزارت شهرسازی و مسکن

0
648

به سلسلۀ ملاقات های و برنامه های آگاهی دهی، رئیس و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۳۰ جوزا با سید سعادت منصور وزیر شهر سازی و مسکن در دفتر کار شان ملاقات نمودند.DSC_4553در این ملاقات هر دو طرف پیرامون قانون و حق دسترسی به اطلاعات صحبت نموده و تصمیم اتخاذ شد تا هر چه زودتر مرجع مسئول اطلاع رسانی، در این وزارت ایجاد و همچنان موارد دیگر که در قانون برای ادارات در نظر گرفته شده است، به وجه احسن تطبیق گردد.بعد از ملاقات برنامۀ آگاهی دهی با حضور حامد جلیل معین مالی و اداری وزارت شهر سازی و مسکن و سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، تدویر یافت.DSC_4585حامد جلیل معین مالی و اداری وزارت شهر سازی و مسکن دسترسی به اطلاعات را مهمترین حق شهروندی افراد دانسته افزودکه: دسترسی به اطلاعات روابط بین مردم و حکومت را تقویت نموده و متضمن یک حکومت دموکراتیک می باشد، بناءً وزارت شهر سازی و مسکن به اساس احکام قانون دسترسی به اطلاعات خود را ملزم به ارایۀ اطلاعات میداند.سپس سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روی موضوع صحبت نموده اظهار داشت که:  نظام مردم سالار زمان به میان می آید که شفافیت وجود داشته باشد و شفافیت بدون دسترسی به اطلاعات نا ممکDSC_4594ن است، به این اساس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات مصمم است تا  از طریق تدویر برنامه های آګاهی دهی، سطح آګاهی مردم و ادارات را بلند برده و زمینه تقاضای اطلاعات را فراهم سازد. کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات توانسته است، طی سال ګذشته بیشتر از ۲۵۰۰ تن را تحت برنامه های مستقیم آموزشی و اګاهی دهی خود قرار دهد.در ادامۀ برنامه ولی الله مصباح کارشناس آگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی و تجارب کشور های پیشتاز در عرصۀ دسترسی به اطلاعات، به اDSC_4621شتراک کنندگان تشریح و توضیح نمود.در اخیر برنامه سید اکرام افضلی ضمن استماع نظریات و پیشنهادات، به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارایه نمود.DSC_4619

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY