نشست مشورتی پیرامون تهیهٔ ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات

0
532
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات نشست مشورتی را به تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۹۵ در هوتل کابل ستار برگزار نمود.
در این نشست که به منظور جمع آوری نظریات و پیشنهادات در رابطه به تهیهٔ ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود، به تعداد ۵۰ تن از صاحب  نظران و متخصصین داخلی و خارجی اشتراک داشتند.DSC_1681
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در سخنان افتتاحیه خود روی موضوعات مختلف در رابطه به قانون و حق دسترسی به اطلاعات صحبت نموده افزود: ما به اساس تجارب خود دریافتیم که به منظور تطبیق بهتر قانون دسترسی به اطلاعات، نیاز است تا ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات داشته باشیم و در زمینه از تجارت کشور های دیگر، همکاری ارگان های دولتی و سهم داران چون رسانه ها و نهاد های جامعهٔ مدنی استفاده نماییم. وی با اشاره به عدم همکاری دولت با کمیسیون افزود که: با آنکه طی دو سال گذشته کمیسیون هیچگونه همکاری مالی از جانب دولت نداشت، اما کمیسیون توانسته با جلب همکاری نهاد های غیر دولتی یک سلسله کار های مفید و ارزشمندی را به منظور ترویج فرهنگ حق دسترسی به اطلاعات انجام دهد. امید وار هستم دولت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را در تدوین و تطبیق ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات کمک و همکاری نماید.
ایشان همچنان علاوه کرد که: ما به هدف آنکه بتوانیم یک ستراتیژی جامع و مثمر داشته باشیم از متخصصین خارجی و داخلی نظریات و پیشنهادات را جمع آوری نموده و در نظر داریم تا برخلاف اکثریت ستراتیژي ها، یک ستراتیژی قابل تطبیق و همخوان با شرایط کشور تهیه نماییم.
سپس شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری توشیح قانون دسترسی به اطلاعات توسط حکومت وحدت ملی را،DSC_1644 در حقیقت تعهد حکومت در قبال دسترسی به اطلاعات دانسته و با اشاره به صدور فرمان های اخیر رئیس در زمینهٔ ارایهٔ اطلاعات و طبقه بندی اسناد در ادرات دولتی را، علاقه مندی رئیس جمهور به این موضوع دانستم. وی به نمایندګی از حکومت تعهد سپرد که در زمینهٔ تطبیق ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهد ورزید.
متعاقباً مجیب خلوتگر رئیس اجرائیهٔ ادارهٔ حمایت از رسانه های آزاد روی عدم همکاری نهاد های دولتی با خبرنگاران در قسمت ارایهٔ اطلاعات صحبت نموده و اظهار داشت که: موارد که در قانون دسترسی به اطلاعات تسجیل یافته و به نوعی ابهامات را به بار می آورند، باید تفسیر شوند؛ چون این ابهامات زمینهٔ دسترسی خبرنگاران را به اطلاعات محدود می سازد.
سپس پرزنتیشن های که توسط متخصصین خارجی در زمینه های دسترسی به اطلاعات و تدوین ستراتیژی ها به اساس تجارب DSC_1707بین المللی تهیه شده بودند، به اشتراک کنندگان ارایه شد.
در قسمت دوم ورکشاپ، اشتراک کنندگان که از نهاد های مختلف دولتی، رسانه ها، نهاد های جامعهٔ مدنی و همکاران بین المللی به منظور ارایهٔ نظریات دور هم جمع شده، از طریق کار های گروپی نظریات و پیشنهادات سودمند شان را به کمیسیون ارایه نمودند.
در اخیر ورکشاپ امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه سخنرانی نموده افزود که: بدون شک دسترسی به اطلاعات یک تجربۀ نو به دولت و مردم افغانستان است و ما شاهد یک سلسله مشکلات در زمینه هستیم، بناءً نه تنها دولت بل تمام نهاد های که به نحوی در این روند شامل هستند، باید در حل این معضل اقدام نمایند. من به نمایندگی از ریاست اجرائیه در زمینۀ تطبیق از ستراتیژی تعهد و حمایت خود را اعلام میدارم.Screenshot 2017-01-12 23.42.36

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY