ورکشاپ آموزشی و مشورتی به مسوولین و اعضای نهاد های جامعهٔ مدنی

0
590
به سلسلهٔ برنامه های آموزشی/ مشورتی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، اینبار ورکشاپ آموزشی/ مشورتی به مسوولین و اعضای نهاد های جامعهٔ مدنی به تاریخ ۶، ۷ و ۸ جدی در هوتل کابل ستار برگزار گردید.
در این ورکشاپ سه روزه به شمول ر ئیس، اعضا و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، بیشتر از صد تن مسوولین و اعضای نهاد های مختلف جامعه مدنی، به منظور کسب آګاهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات و ارایهٔ مشورت ها در زمینهٔ تنویر بهتر اذهان عامه، تشویق مردم به تقاضای اطلاعات و در کل ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات، اشتراک ورزیده بودند.
dsc_1218
سید اکرام افضلی در سخنان افتتاحیهٔ خویش روی موضوع حق دسترسی به اطلاعات از دید نظام های دیموکراتیک صحبت نموده و اساس این حق را مالکیت مردم دانست. وی همچنان از نهاد های جامعهٔ خواست تا به عنوان همکار خوب با کمیسیون در زمینهٔ تعمیم فرهنگ دسترسی به اطلاعات فعالیت های مشخصی را روی دست گرفته و از این طریق با فساد گستردهٔ که دامن گیر ادارات عامه است، مبارزهٔ جدی نمایند.
سپس اعضای کمیسیون هر یک به نوبهٔ خود روی مواد قانون دسترسی به اطلاعات صحبت نموده مزایای حق دسترسی به اطلاعات را در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر شمردند. ایشان همچنان تجارب شان را که در زمینهٔ بهبود بخشیدن وضعیت دسترسی به اطلاعات از داخل و خارج کشور به دست آورده بودند، با اشتراک کنندگان شریک ساخته و از ایشان خواستند تا نهاد های جامعه مدنی از آدرس خود و با همکاری کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در تعمیم فرهنگ دسترسی به اطلاعات و تشویق مردم در سهم گیری از طریق تقاضای اطلاعات در عملکرد ادارات عامه، برنامه های مشخصی را روی دست گیرند.together-ok
مسوولین و اعضای نهاد های جامعهٔ مدنی نیز هر کدام به نوبهٔ خود از تدویر این ورکشاپ و فعالیت های کمیسیون در حالیکه یک افغانی پول نقد بودجه هم در اختیار ندارند، تمجید و تحسین نموده وعده سپردند که در زمینهٔ تعمیم فرهنگ دسترسی به اطلاعات از هیچ گونه همکاری و مشورت دهی به کمیسیون دریغ نخواهند ورزید.
اعضای کمیسیون و مسوولین نهاد های جامعهٔ مدنی از همکاری های مالی و تخنیکی نهاد های کمک کننده که با کمیسیون همکاری دارند اظهار سپاس نموده، اظهار امید واری نمودند که این کمک ها و همکاری ادامه یاید.
حضور گستردهٔ فعالان مدنی زن در این ورکشاپ و ارایهٔ مشوره های سودمند آنها از جمله مواردیست که می توان از آن یاد آوری نمود.
تعدادی زیاد اشتراک کنندگان روی گسترش برنامه های آگاهی دهی در ولایت و فراهم سازی زمینه دسترسی باشندگان ولایت به اطلاعات تأکید داشته و از کمیسیون خواستند تا ولایات را نیز تحت پوشش برنامه های اگاهی دهی قرار دهد.
اعضای کمیسیون ضمن آنکه روی برنامه های سال آینده روشنی انداخته، وعده سپردند که در برنامه های سال آینده برنامه های اگاهی دهی در ولایات را نیز در نظر گرفته، تا از این طریق سطح تقاضا و ارایهٔ اطلاعات افزایش یابد.
در اخیر تصدیقنامه های که از طرف کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات تهیه شده بود به اشتراک کنندگان توزیع گردید.ainuddin-bahaduridsc_1355

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY