برنامۀ آگاهی دهی در پوهنتون کاروان

0
1178
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۶ دلو ۱۳۹۵ برنامۀ آگاهی دهی را به مسئولین و محصلین پوهنتون کاروان، در تالار پوهنتون متذکره برگزار نمود.
در این برنامه که به هدف توضیح و تشریح قانون و حق دسترسی به اطلاعات برگزار گردید، علاوه بر رئیس، اعضا و کارمنداند کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، تعدادی زیاد از مسئولین ادارات دولتی، نهاد های مدنی، مسئولین و محصلین پوهنتون کاروان اشتراک داشتند.DSC_2109
DSC_2171سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در سخنرانی افتتاحیۀ خویش ضمن اظهار سپاس از همکاری و علاقه مندی مسئولین پوهنتون کاروان در تدویر برنامه، روی ابعاد مختلف حق دسترسی به اطلاعات صحبت نموده افزود« کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات حدود یک و نیم سال قبل با تعهد قوی در قبال مردم، کار خود را آغاز نمود و طی این مدت توانست فعالیت های چشم گیری را در زمینۀ آگاهی دهی و ایجاد میکانیزم های مؤثر دسترسی به اطلاعات با امکانات بسیار اندک انجام دهد».
وی با اشاره به ماهیت اصلی حق دسترسی به اطلاعات، روی وضعیت دسترسی به اطلاعات در نظام های مختلف صحبت های همه جانبه نموده و از  اشتراک کنندگان خواست ، با استفاده از این حق در امر مبارزه با فساد، حصول اطمینان از شفافیت و حسابدهی ادارت دولتی سهیم شوند.
سپس نجیبه مرام عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ روی وظایف کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و مکلفیت های وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش مالی و اجرائیوی  کمیسیون صحبت نموده اظهار داشت که« وزارت اطلاعات و فرهنگ آمادۀ و متعهد به هرگونه همکاری با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می باشد».
متعاقباً محمد قیوم ابراهیمی عضو کمیسیون  روی اهمیت حق دسترسی به اطلاعات صحبت نموده و از نهاد های DSC_2198جامعۀ مدنی خواست تا در قسمت تقویت و ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات با کمیسیون همکاری نمایند.
در ختم برنامه؛ ولی الله مصباح کارشناس بخش اگاهی عامه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات برنامه آموزشی تهیه شده توسط کمیسیون که حاوی چگونگی دسترسی به اطلاعات و میکانیزمهای عملی  قانون می باشد، به صورت مفصل با ارایۀ مثال های زنده به اشتراک کنندگان توضیح و تشریح نمود و به سوالات اشتراک کنندگان جواب های مقنع ارایه کرد.DSC_2212

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY