پیام تصویری کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات

0
953

دسترسی به اطلاعات: این حق شماست!
اطلاعاتو ته لاسرسي: دا ستاسو حق دی!
Access to information: It’s your right!

!در اینجا ببینید

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY