سفر مطالعاتی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به کشور دوست هندوستان

0
375

هیئت ۱۲ نفری کمیشنران و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ج. ا. ا به تاریخ ۲۶ میزان1395  به منظور کسب و تبادل تجارب عازم کشوردوست هندوستان شدند.

هدف اساسی این سفر  کسب تجارب، تبادل نظریات و تشریک مساعی در مورد تطبیق بهتر قانون دسترسی به اطلاعات،‌ چګونګی راهکار های تعمیم حق دسترسی به اطلاعات، نظارت از نهاد های مختلف که در این راستا کار می کنند و ایجاد هماهنگی های بیشتربین  کمیسیونهای هر دو کشور  تشکیل میداد.

در این سفر؛ ملاقات های جداگانهٔ با دفتر CHRI  (نهاد مبتکر حقوق بشر کشور های مشترک المنافع) سفارت افغانستان  مقیم در دهلی جدید، کمیسیون مرکزی اطلاعات هند، واحد مردم برای آزادی های مدنی و انجمن دهقانان مزدور((MKSS تنظیم گردیده  بود انجام شد که طی آن  طرفین، روی مسایل مربوط به حق دسترسی به اطلاعات، پروسه های تقاضای اطلاعات، پروسه های رسیدگی به شکایات متقاضیان، تجارب و دستاوردهای که در زمینه به دست آمده و مشکلات موجود در زمینه، صحبت و تبادل نظر نمودند.four-meeting

سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات پیشنهاد نمود تا کنفرانس منطقوی  در ارتباط به حق دسترسی به اطلاعاتدر افغانستان  دایر گردد  تا کشور های منطقه بتوانند تجارب و دستاوردهای خویش را با هم شریک سازند که این پیشنهاد طرف توجه هیئت هندی قرار ګرفته  در زمینهٔ تدویر این کنفرانس وعدهٔ  اشتراک وهمکاری صورت گرفت.

همچنان کمیشنران کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جانب افغانستان ، معلومات مفصل در مورداین کمیسیون   و دستاورد های  آن به کمیشنران هندی ارایه گردید که طرف توجه و علاقمندی آنها قرار گرفته تعهد همکاریهای دراز مدت در عرصه تقویت و استحکام روابط کمیسیونها انجامید.   cic-2

تبادل تجارب و مباحث سازنده میان طرفین سود مند دانسته شده وآنچه از تجارب کشور دوست، هندوستان درامرترویج فرهنگ حق دسترسی به اطلاعات کسب گردید را می توان به منظور بهبود و رفع چالشهای حق دسترسی به اطلاعات در کشوراستفاده نمود.

در پایان جادارد ؛ از نتایج و دست آوردهای این سفر ، استقبال و مهمانداری دوستان هندی خود سپاسگزاری نموده این سفر را یک آغاز خوب برای شگوفایی حق دسترسی به اطلاعات در کشور دانسته ،به همکاریهای درازمدت   و سودمند میان کمیسیونها هر دو کشور ادامه خواهیم داد.mkss-2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY