برنامۀ اگاهی دهی در وزارت امور سرحدات و قبایل

0
497
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۳ حوت ۱۳۹۵ برنامۀ آگاهی دهی را به هیئت رهبری، رؤسا و کارمندان وزارت سرحدات و قبایل برگزار نمود.
قبل از آغاز برنامه اعضای کمیسیون هر یک عبدالشکور دادرس، عطاءمحمد یاری و بهشته صافی با عبدالغفور لیوال سرپرست وزیر سرحدات و قبایل ملاقات نموده و روی موضوعات مختلف پیرامون قانون دسترسی به اطلاعات صحبت نمودند.
عبدالشکور دادرس روی مکلفیت های که قانون به ادارت پیشبینی نموده، روشنی انداخت و خواست تا ادارات مکلفیت های خویش را مطابق قانون اداء نمایند.3
عبدالغفور لیوال نیز ضمن خوش آمدید به اعضای کمیسیون وعده سپرد که وزارت مذکور مکلفیت های خویش را که قانون پیشبینی نموده است به وجه احسن اداء خواهد کرد، وی افزود که: وزارت سرحدات و قبایل تا حال در زمینۀ دسترسی به اطلاعات کار زیاد انجام داده است و وعده می سپارد که در آینده نیز به همکاری کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و به اساس احکام قانون کار های را انجام خواهد داد.
بعد از ملاقات عبدالغفور لیوال و اعضای کمیسیون در برنامۀ اگاهی دهی اشتراک نمودند، در آغاز برنامه سرپرست وزیر سرحدات و قبایل در مورد ابعاد سیاسی، مدنی و اجتماعی حق دسترسی به اطلاعات به طور مفصل صحبت نموده و اظهار داشت که: حق دسترسی به اطلاعات دارای اهمیت چند بعدی می باشد و هر انسان حق دارد که در مورد فعالیت های 2دولت که به زندگی آنان ارتباط دارد، دسترسی داشته باشد.
سپس عبدالشکور دادرس عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در مورد وضعیت حق دسترسی به اطلاعات در نظام های مختلف صحبت های همه جانبه نموده، افزود: اګر واقعاً حق دسترسی به اطلاعات تأمین شود، به این معنا است که مردم عام به منظور انسجام امور دولت نقش ناظر یا مفتش را ایفا می نمایند و هنگامیکه تفتیش مردمی آغاز گردد بدون شک که در عملکرد ادارات نظم و شفافیت به میان می آید.
4در قسمت اخیر برنامه ولی الله مصباح مسئول بخش آگاهی عامه و سید عبد الله افغانی مسئول بخش ارتقای ظرفیت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات، با ارایۀ مثال های زنده ارایه نموده و به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ پاسخ دادند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY