ملاقات با رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

0
397

عبدالشکور دادرس عضو کمیسون نظارت دسترسی به اطلاعات با نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در دفتر کارشان ملاقات نمود.

این ملاقات که به هدف تسریع و تنظیم پروسۀ دسترسی به اطلاعات تدویر یافته بود، ابتدا عبدالشکور دادرس روی فعالیت های کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روشنی انداخته افزود که: بد بختانه شماری از ادارات در بخش ارایۀ اطلاعات و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، طوریکه لازم است همکاری ندارند، به این اساس کمیسیون تصمیم گرفت تا با ادارات ملاقات های داشته باشند و از ایشان تقاضا نمایند تا مرجع مسئول اطلاع رسانی را رسماً در تشکیل شان ایجاد نمایند.

DSC_3888وی همچنان افرود که: نیاز است تا فرهنگ دسترسی به اطلاعات نهادینه شود و یقیناً که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بخش تأمین حق دسترس به اطلاعات و تطبیق قانون نقش مهم را ایفا کرده می تواند، امید وار هستم هر دو کمیسیون در تطبیق قانون همکاری های دو جانبه داشته باشند.

سپس نادر نادری به تلاش های که در بخش انفاذ قانون دسترسی به اطلاعات انجام داده است اشاره نموده افرود که: من در موقف قبلی نیز برای تخصیص بودجه مشخص به کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات همکاری نمودم و تعهد می سپارم که قانون دسترسی به اطلاعات را به تمام معنا در تمام بخش های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تطبیق می نمایم.

وی همچنان روی موارد مختلف مرتبط حق دسترسی به اطلاعات صحبت نموده یاد آور شد که هر چه زودتر مرجع مسئول اطلاع را رسانی را ایجاد و تسهیلات لازم را در دسترس آن قرار خواهد داد.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY