تدویر برنامۀ اگاهی دهی در وزارت تجارت و صنایع

0
426

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۱۲ ثور برنامۀ آگاهی دهی در مورد قانون و حق دسترسی به اطلاعات را به مسئولین و کارمندان وزارت تجارت و صنایع دایر نمود.

در ابتدای برنامه محمد قربان حقجو سرپرست معینیت امور تجارتی روی اهمیت اطلاعات صحبت نموده افزود که: به هر پیمانه که میزان دسترسی به اطلاعات در جامعه بیشتر باشد به همان اندازه میزان شفافیت و مسئولیت پذیری بلند می رود. دسترسی به اطلاعات حق اساسی مردم است تا بتوانند بر اجراآت هر سه قوه نظارت داشه باشند و خوشبختانه این حق را قانون اساس تضمین نموده است.

سپس عبدالشکور دادرس عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات روی عدم آگاهی مردم از قوانین صحبت نموده افزود که: سطح اگاهی اکثریت ادارات از قوانین پائین است بناءً کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات با DSC_3999درنظرداشت این موضوع و تعهد که در قبال مردم دارد، تصمیم گرفت تا قانون دسترسی به اطلاعات را از طریق تدویر برنامه های اگاهی دهی در تمام ادارات دولتی توضیح و تشریح نماید.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی به اطلاعات یاد آوری کرد که، قانون دسترسی به اطلاعات سیستم کدری را تقویه نموده، شفافیت به میان می آورد و بهترین وسیله برای مبارزه با فساد است.

DSC_4010عطاءمحمد یاری عضو دیگر کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات نیز روی موضوع صحبت نموده و اظهار داشت که: تمام فعالیت های انسانی با ۴ منبع ارتباط دارد، منبع مالی، بشری، تخینکی و اطلاعاتی، منبع اطلاعاتی مهمترین این منابع به شمار میرود به این اساس تمام ادارات به منظور تنظیم اطلاعات و به دسترس قرار دادن آن به متقاضی باید  اطلاعات خویش را طبقه بندی نمایند.

سپس ولی‌الله مصباح کارشناس بخش آگاهی عامۀ و سید عبدالله افغانی کارشناس ارتقای ظرفیت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از طریق پرزنتیشن جامع تمام مواد قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی میکانیزم های عملی حق دسترسی به اطلاعات را با ارایۀ مثال های عملی به اشتراک کنندگان تشریح و توضیح نموده و به سوالات شان جواب ارایه نمودند.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY