تدویر ورکشاپ آموزشی عالی در مورد استثناآت و بررسی شکایات

0
411
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به همکاری ادارۀ انترنیوز، ورکشاپ آموزشی را تحت نام (بررسی شکایات و تعریف استثناآت) به تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۳ تدویر نمود.
در این ورکشاپ بر علاوۀ رئیس، اعضا و کارمندان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، رئیس مرکز جهانی قانون و دیموکراسی و همکاران ادارۀ انتر نیوز اشتراک داشتند.
اشتراک کنندگان نظریات و معلومات شان را به اساس تجارب ملی و بین المللی با هم شریک ساختند و روی میتود های بررسی شکایات و تعریف استثناآت بحث و تبادل نظر نمودند.
آقای توبی مندل رئیس مرکز جهانی قانون و دیموکراسی که در بخش دسترسی به اطلاعات تجارب جهانی دارد، در مورد میکانیزم های رسیدگی به شکایات و تعریف استثناآت، تجارب و معیار های جهانی را با اشتراک کنندگان شریک ساخته و در زمینه معلومات مفصل ارایه نمود.2 in 1

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY