مسئولین مراجع اطلاع رسانی

شماره نام اداره معلومات مختصر راجع به دفتر و شخص مسوول اطلاع رسانی ملاحظات
۱ وزارت امور خارجه محترم محمد ابراهیم افتخار، مسئول دسک نظارت اخبار، دفتر سخنگو،

mi.iftekhar@mfa.gov.af, 0093-711936693/ 0202100371

۲ وزارت امور سرحدات و اقوام قبایل محترم جاوید احمد وفا، آمر نشرات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه،

Jvd_wafa@yahoo.com, 0702020845/0700302309

۳ وزارت تجارت و صنایع محترم مسافر قوقندی، سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی،

musaferq@gmail.com, 0778109870/0702150023

۴ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی محترم محمد طارق رحیمی، مدیر عمومی جمع آوری معلومات،

Ahmad.tariq11@yahoo.com, 0700248785

۵ اداره مرکزی احصائیه محترم باز محمد مدیر عمومی نشرات ریاست اطلاعات و ارتباطات عامه،

samooned@yahoo.com, 0779218141/0202104338

اسد الله عضو مدیریت عمومی نشرات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

mail@cso.gov.af   2104095 / 2104338

۶ شاروالی کابل محترم عبداجلیل سلطانی، رییس نشرات شهرداری کابل،

jalilsultani@outlook.com   0799569018

۷ د افغانستان برشنا ریاست محترم وحید توحیدی، آمر دفتر د افغانستان برشنا شرکت،

wahid.tawhidi@dabs.af  0729003444

۸ اکادمی علوم محترم معاون سر محقق عبدالظاهر شکیب رئیس اطلاعات و ارتباط عامه،

zahirshakeeb@gmail.com,    0799691555/ 0777691555

۹ کمیته ملی المپیک افغانستان محترم آرین خیبر، مشاور ارشد کمیته ملی المپیک افغانستان،

ariankhyber@gmail.com, 0787878953

۱۰ اداره عالی تفتیش محمد فاضل آرام آمر اطلاعات و ارتباط عامه

0700272922-0202521613، fazel_aram@sao.gov.af

۱۱ وزارت امور زنان محترمه فریده جوهرزی سکرتر مسول جریده ارشادالنسوان

0700681298

۱۲ وزارت ارشاد، حج و اوقاف محمد اسحاق حیدری عرب، مشاور در امور حج (0744080202)

حبیب الرحمن صالحی رییس اطلاعات و ارتباط عامه

0744-359-515    chiefofstaff@mohia.gov.af

۱۳ وزارت دولت در امور پارلمانی محترم احمد ریاض سربلند مدیر عمومی مجله و معاون ریاست

0783333600، ahmadriazs001@gmail.com

۱۴ اداره ملی حفاظت محیط زیست محترم غلام سخی سخا آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

0799406497،  sakha.sakhi91@yahoo.com

۱۵ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی محترم محمد اسماعیل سهاک رئیس دفتر مقام کمیسیون مستقل….

0792100062-0744323538، sahak_afghan@yahoo.com, m.esmailsahak@icoic.gov.af

۱۶ د افغانستان بانک محترم ایمل هاشور آمر عمومی اسناد و ارتباط د افغانستان بانک

0799113838-0202103815، hashoor@dab.gov.af

۱۷ وزارت صحت عامه محترم محمد اسماعیل کاووسی سرپرست آمریت روابط عامه

0792888855، mi_kawusi@yahoo.com

۱۸ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی محترم امان الله افشاری رئیس پالیسی و پلانگذاری

0700216481، aafshari@yahoo.com

۱۹ وزارت معادن و پترولیم محترم سیما اکرمی مسوول مجله معادن

-0775569830، sima.akrami123@gmail.com

۲۰ وزارت معارف محترم کبیر حقمل رئیس نشرات و اطلاعات

0700186150-0798185766، haqmal.stanekzai@gmail.com

۲۱ وزارت ترانسپورت و هوانوردی محترم حکمت الله قوانچ آمر ارتباط عامه

0788779331-0744431343، hquvanch@gmail.com

۲۲ وزارت اقتصاد محترم بای نظر نظری آمر مطبوعات

0780670005-،  nazari.ab81@yahoo.com

نذرالله عنایت، مشاور مبطوعاتی    0788-408-635

۲۳ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری محترم لطف الله راشد رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

0744321292، lutfullah.rashid@maill.gov.af

۲۴ وزارت امور شهر سازی محترم عبدالهادی میران سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

072421123، hadimiraan@yahoo.com

۲۵ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  

محمد حنیف دانشیار – رییس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت            0799-116-020 / 0777-116-020 mh.danishyar@gmail.com

۲۶

۲۷

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

محترم جیلاني جلان، بخش اداره آترا

0799576762، jillani_jallan@yahoo.com

 
۲۸ وزارت امور داخله

 

 

عبدالسمیر خطیر مجری برنامه های رادیو پولیس

0788-050-789      abdulsamirkhatir@yahoo.com

داکتر نجیب الله دانش  معاون ریاست مطبوعات و روابط عامه

0709-229-788 – 0799-229-788

۲۹ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین عبدالفتاح احمدزی، بخش مطبوعات وزارت

0778-814-149

۳۰ جمعیت هلال احمر افغانی میرام صداقت، سخنگوی هلال احمر

0728900037

m.sadaqat@gmail.com

۳۱  
۳۲ دیوان عالی (ستره محکمه) محمد صدیق ژوبل، رییس نشرات دیوان عالی

020-2300-361    publication@supremecourt.gov.af

۳۳ وزارت امور مهاجرین اسلام الدین جرآت، رییس اطلاعات و ارتباط عامه

020-29-51-395      islam.jurat@gmail.com   cos@morr.gov.af

۳۴ وزارت تحصیلات عالی صفی الله جلالزی، رییس نشرات

2101763 / 2100331 / 2101751     info@aop.gov.af

۳۵ وزارت دفاع ملی دگروال محمد اسحاق پیمان، ریاست ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه

020-261-1203 / 020-261-11224 / 07900-765-366

دولت وزیری – برید جنرال

رئیس ارتباط استراتیژیک و امور عامه و سخنگوی وزارت دفاع ملی

0791306075 – dawlat.waziri@mod.gov.af

۳۶ وزارت عدلیه فرید احمد، آمر واحد حمایت از حقوق بشر

0744-840-137    spkperson@gmail.com

۳۷ وزارت اطلاعات و فرهنگ سید نقیب الله

0700277082

s.naqibhaidari@gmail.com

۳۸ اداره مستقل ارگان های محلی منیره یوسف زاده  مسوول مطبوعاتی و آگاهی عامه

0788-954-588      munera.yousuf@gmail.com

۳۹ اداره ملی استندرد برشکی حنیفی

h_bresh@yahoo.com   0700-223-913

۴۰ کمیسیون عالی انرژی اتمی بسم الله برهان مدیر عمومی نشرات

Buran161@gmail.com    0706-023-405

Buran6161@gmail

۴۱ ریاست عمومی دار الانشاء مشرانو جرگه عنایت الله رمز   آمر اطلاعات و نشرات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

0799-306-631   /   inayatramz2000@yahoo.com

۴۲ اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری Qahar_badakhsh@yahoo.com عبدالقهار فرخ سیر رییس اطلاعات و ارتباط عامه

qaharf@anti-corruption.org.af      0793-141495                              0778-877-251

۴۳ ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها عبدالمتین حقمل  مدیر عمومی مجله ایلبند

0708-198-394

۴۴ معاونیت اول ریاست اجرائیه حبیب الرحمن ابراهمی آمر مطبوعات ریاست دفتر مقام معاونیت اول

Ibrahimi.jornalist@gmail.com  0799-024-972  /   0202-105-044

۴۵ وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حسیب الله شیخانی آمر اطلاعات و ارتباط عامه

hasibullahshikhani.afg@gmail.com

0781-482-730 / 0747-752-825

۴۶ ریاست تربیت بدنی محمد عارف پیمان مسوول اطلاعات و ارتباطات عامه

0744-353-036 / 0700-289-627 / 0700221718

Artebat.agahe@gmail.com paiman_arif@yahoo.com

۴۷ اتاق تجارت و صنایع صیام الدین پسرلی مدیر عمومی روابط عامه

0706-300-845  /    786-384-859

Pr.director@acci.org.af  siamudeen2009@gmail.com

۴۸ ریاست عمومی امنیت ملی عبدالحسیب صدیقی

0784-449-586

جگرن محمد هاروون عضو دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت  ملی

0778-824-290 home.abdulah@gmail.com

۴۹ کمیسیون مستقل حقوق بشر
۵۰ بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل

اداره انکشاف شهر جدید کابل

  ادیب نور آمر بازاریابی و ارتباط عامه

0784-257-818 / adib.noor@dcda.gov.af

۵۱ وزارت احیا و انکشاف دهات

 

 

محمد اکبر رستمی مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت

0766-400-600   /    akbar_rostami10@yahoo.com

فضل حق فضلی-  سرپرست ریاست پلان 0700237830

۵۲ کمیسیون مستقل انتخابات عبدالرحیم نوښتیار – سرپرست ریاست

0790692161 nawakhtyar@iec.org.af

۵۳ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی محمد نظری، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه

nazari.moh20@yahoo.com

0799041889 / 0708071850

۵۴ وزارت فواید عامه محمد مهدی روحانی – سخنگوی وزارت

0744946924 – 0744424644

Roohani-mh2000@yahoo.com

عزیزالله مدبر رئیس دفتر این وزارت

0787-783-557

۵۵ دارالانشاء شورای وزیران سید احسان الله هاشمی – 0780808095

Sayed.ehsan3@yahoo.com

۵۶ کمیته مستقل مشترک و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) حسین رضایی

0774600595

rezai@mec.af

۵۷ مجلس نمایندگان فیض الله صافی آمر رادیو تلویزیون مجلس نمایندگان

Faizullah_safi2003@yahoo.com

0744011101

۵۸ وزارت مالیه محمد فرید مدیر عمومی ویب سایت ریاست ارتباط و آگاهی عامه                                 mfarid.nawakht@gmail.com             0788385473
۵۹ وزارت انرژی و آب محمد آصف غفوری   793726710 asef.ghafoory@gmail.com
۶۰ شورای امنیت ملی افغانستان
۶۱ اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
۶۲ ریاست عمومی اداره امور